TARIKH NAMA NO. K/P

1.10.2019

2.10.2019

3.10.2019

4.10.2019

5.10.2019

6.10.2019

7.10.2019

8.10.2019

9.10.2019

10.10.2019

11.10.2019

12.10.2019

13.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

17.10.2019

18.10.2019

19.10.2019

20.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

23.10.2019

24.10.2019

25.10.2019

26.10.2019

29.10.2019

30.10.2019

31.10.2019

Rosli bin Othman

Mohd Faizal bin Md Osman

Saharuddin Bin Hassan

Mohd Hashim bin Md Nor

Mohd Idrus bin Othman

Wan Aminah binti Othman

Zahirawati binti Rahmat

Othman bin Madon

Salina binti Hamed

Siti Zauyah binti Md Zain

Mohd Rohelmi bin Andy Ismail

Aziz bin Satar

Sukumaran Ammasi.

Hasiah binti Mahamud

Nor Shiffa Atiqah binti Mohamad

Azzahari bin Zakaria

Nursyazanie binti Muhamad Rasidi

Nur Aishah binti Hasan

Halim bin Omar

Beh Sai Kim

Az’dy bin Mohd Arshad

Rosni binti Othaman

Muhammad Khairi Yeoh bin Abdullah

Hawadi binti Omar

Mohd Fauzi bin Asmawi

Adnan bin Zakaria

Asmawi bin Chin

Sopiah binti Ishak

Nur Syuhadah Shaik Hussein

XXXXXX-XX-5385

XXXXXX-XX-5895

XXXXXX-XX-6957

XXXXXX-XX-5701

XXXXXX-XX-5047

 

 XXXXXX-XX-5252

XXXXXX-XX-5191

XXXXXX-XX-5326

XXXXXX-XX-6036

XXXXXX-XX-5447

XXXXXX-XX-5443

XXXXXX-XX-5563

XXXXXX-XX-5420

XXXXXX-XX-5356

XXXXXX-XX-5459

XXXXXX-XX-7216

XXXXXX-XX-5010

XXXXXX-XX-5259

XXXXXX-XX-6128

XXXXXX-XX-5539

XXXXXX-XX-5128

XXXXXX-XX-5101

XXXXXX-XX-8076

XXXXXX-XX-6369

XXXXXX-XX-5471

XXXXXX-XX-5195

XXXXXX-XX-5544

XXXXXX-XX-0042

 *Pemenang akan menerima sebuah hadiah buku sumbangan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara

* Hadiah akan diposkan oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.